خوب میدونی که،مشکل نوکرت گناهه
با روضـه هـات مشکل رو حـل کـن