برانیدم، نخواهیدم به عالم گفتم و گویم!
که از جام شماسیراب واز جوی شمامستم!