برانیدم، نخواهیدم به عالم گفتم و گویم!
که از جام شماسیراب واز جوی شمامستم!

سکوت محض

سکوت محض
یک وجود
بی وجود
...
صرفا جهت اظهار وجود
هنوز زندم
:)

دنبال کنید:)
دعا کنید برام، جای دوری نمیره
:)